zondag 17 augustus 2008

Het verraad van rechts?

Frans Smeets gaat ongegeneerd verder op Frontaal Naakt met zijn aanvallen tegen alles wat riekt naar "rechts". Hij beseft niet dat hij zelf onderdeel is van het probleem dat hij aankaart.

De reacties op mijn eerste artikel aan het adres van Frans Smeets -- het spijt me om het te moeten zeggen -- waren enigszins teleurstellend. Smeets zelf schijnt het niet gelezen te hebben, gezien de herhaling van misstappen die hij in zijn jongste schrijven begaat. Bert Brussen en Peter Breedveld zetten hun ridiculisering van HVV-scribenten en -lezers voort in de comments van laatstgenoemd stuk. Blijkbaar vormen de weinig inhoudelijke reacties van hun eigen vaste publiek op mijn eerdere epistel geen aanleiding om het misplaatste superioriteitsgevoel even te laten varen.

Ditmaal neemt Smeets de "Amerikaanse politiekfilosoof Francis Fukoyama" -- dat zijn twee taal- of schrijffouten in vier woorden -- op de korrel. Fukuyama schreef in 1989 in een artikel, in Smeets' woorden, "dat de ideologische tegenstelling met de val van het communisme als leidraad van de geschiedenis afgelopen was en dat het economisch en democratisch liberalisme met zijn individuele vrijheden de wereld zou gaan beheersen." Dit artikel werkte Fukuyama in 1992 uit tot het thans wereldberoemde boek The End of History and the Last Man.

De val van de Muur, betoogt Smeets in het vervolg van zijn stuk, leidde er niet alleen toe dat verstokte communisten in de Sovjetunie zélf hun ideologische principes in de uitverkoop gooiden in hun zucht naar rijkdom: ook "Wim Kok als ultieme linkse zwabber [wist] niet hoe snel hij zijn ideologische veren als een ongemakkelijke jas moest afgooien en gaf als een bezopen Jeltsin de gezamenlijke bezittingen aan een paar Nederlandse oligarchen." Het resultaat van deze ontwikkelingen was een hoge mate van corporatisme, niet alleen in verre oorden als Rusland en China, maar ook hier in Nederland. "Ondernemers willen geen individuele vrijheid (behalve voor henzelf) en democratie interesseert hen helemaal geen ene mallemoer. Ze willen gewoon verkopen, weinig regels en zo laag mogelijke belastingen."

"De westerse democratie met haar individuele vrijheden staat onder druk," concludeert Smeets. "De voormalige gedachte dat je deze nodig had voor een welvarende staat is veranderd in het idee dat dit laatste beter lukt bij een totalitaire overheid. De machtigste en rijke pilaar van de rechtse ideologie, die van vrijhandel, heeft haar voormalige geliefde (vrijheid en democratie) als een pooier aan de hoogste bieder verkocht. Het goedkope verraad van rechts, waardoor vrijheid en democratie niet langer ideologisch leidend zijn, maar zwaar in de verdrukking zitten."

Terloops krijgt ook Het Vrije Volk er weer van langs. Op HVV durft namelijk "werkelijk geen enkele ondernemer te adverteren. Dat zou ze toch eens aan het denken moeten zetten. Ook islamieten, overheid en links moeten namelijk eten. Zou zonde zijn om deze markt 'links' te laten liggen. HVV doet me soms een beetje denken aan de naïeve communisten van rond 1917 die zichzelf twintig jaar later, al scheldend op oude dogma's van een voorbije tijd, vrijwillig lieten executeren, puur en alleen omdat de Partij (vrijhandel) nu eenmaal geen fouten kon maken." En dat is wellicht ook ons lot, denkt Smeets: "Veel blogs, van HVV tot Indymedium, staan buiten dit spectrum waarin de overheid graag ziet dat je je begeeft. Het zou mij dan ook niet verbazen dat binnen tien jaar deze blogs, elkaar in hun stereotiepen beschimpend over rechtslinks tegenstellingen en omringd door de naakten van Jenny, door Google-Earth Security Services richting Goelagarchipel gestuurd zullen worden."

In de beleving van Frans Smeets bestaat de wereld dus uit marxisten en liberalen. De eersten hebben -- wellicht tot zijn spijt -- volledig aan geloofwaardigheid ingeboet, hetgeen leidde tot "het einde van het collectivisme en overheidssturing van links." Daarvoor in de plaats gekomen zijn de "oligarchen" die onze vrijheid en democratie (en waarschijnlijk nog hun eigen ziel) in de uitverkoop doen teneinde hun handelsbelangen te bevorderen. Andere mensen bestaan niet in de beleving van Smeets. (Men kan zich overigens afvragen waar, naar zijn inzichten, die vrijheid dan wél in goede handen zou zijn. Misschien toch maar een socialistische heilstaat? Of een vorm van "geleid kapitalisme"? Het is geen geringe opgave om voorbeelden te vinden van bastions van vrijheid buiten de samenlevingen van het Westen.)

De realiteit is uiteraard genuanceerder dan dat. Dat Smeets niet verder komt dan de tegenstelling tussen liberalisme en marxisme bevestigt het beperkte kader van het Verlichtingsdenken. Het scheppen van een samenleving (of internationale orde) volgens welk economisch en politiek-institutioneel stramien dan ook is niets anders dan een naïef maakbaarheidsgeloof. Dit moderne utopisme kon ontstaan omdat de Verlichting ervan uitging dat de ongekende successen in de natuurwetenschappen ook in de politieke filosofie konden worden behaald. De Verlichting begon in feite dan ook niet met Hobbes en Locke, maar met de grote natuurkundige Isaac Newton.

Het socialisme noch het liberalisme doet recht aan de menselijke conditie. Culturele aspecten spelen in deze economische theorieën nauwelijks een rol. Waar ze dat wel doen, is die rol slechts negatief: de morele en sexuele taboes van weleer, zo luidt het argument, dienden enkel om de emancipatie van de arbeider dan wel de totale vrijheid van het individu in de kiem te smoren. Toen in de jaren zestig de geest uit de fles kwam, gingen ook meteen alle remmen los. Sexuele losbandigheid, "vrijheid blijheid" en "grenzen verkennen" vormden het nieuwe devies. Oude hierarchieën maakten plaats voor culturele "progressie". Het idee dat die hierarchieën een bepaalde morele en culturele orde mogelijk maakten kwam niet op in de hoofden van liberalen en marxisten. In plaats daarvan sloten zij een monsterverbond om hun cultureel-liberale agenda door te voeren.

Dit progressivisme stond lijnrecht tegenover het conservatisme dat in de jaren vijftig nog dominant -- zij het reeds tanende -- was in het Westen. Dat betoogde, in de woorden van Edmund Burke, dat de samenleving een contract was tussen de doden, de levenden en de ongeborenen. Het in stand houden van de westerse culturele tradities vormde de beste garantie voor een duurzame sociale orde, meenden Burke en andere conservatieven. Voor zover sociale verandering wenselijk was, zo zei Churchill eens, was "K.M.T." het devies: "Keep Muddling Through".

Het conservatisme staat voor het besef dat een vrije samenleving niet kan functioneren zonder bepaalde mores en culturele homogeniteit. Zij is opgebouwd van onderaf, niet opgelegd door de staat. Een prudente levensstijl, waarin het gezin, een sterke werkethiek, democratisch burgerschap en een gezonde dosis gemeenschapszin centraal staan, is de enige essentiële voorwaarde voor het voortbestaan van de vrije samenleving. Het geloof en de gemeenschappelijke cultuur zijn bij uitstek geschikte doorgeefluiken voor een dergelijke levensstijl. Haalt men deze elementen weg, dan holt men de samenleving uit en is het enige dat overblijft de hobbesiaanse anarchie, waarin een ieder enkel denkt aan zijn eigenbelang en de staat ziet als middel om dat eigenbelang te bevorderen. Libertarisch, liberaal, of marxistisch, wat moraal betreft zijn ze één pot nat.

De liberalen en marxisten hebben niettemin stevig hun stempel weten te drukken op de westerse beschaving. De elites die vanaf de jaren zestig de universiteiten en politieke partijen bevolken zijn bijzonder succesvol geweest in het afbreken van tradities en het produceren van nieuwe, middelmatige standaarden. Ze zijn vooral bedreven in activisme, dat zou moeten leiden tot de emancipatie van allerlei vermeend achtergestelde groepen in de samenleving. Onze professoren grossieren in zelfhaat, cultureel marxisme en het bevorderen van middelmaat. Het bestuderen van grote boeken op de letterenfaculteiten is er niet meer bij. Onze kunstenaars leggen niet langer de "sublieme en mooie" dingen des levens vast, maar zijn vooral meesters in "het breken van taboes," "vernieuwing" en "originaliteit", alsof het "breken van taboes" op zichzelf al een deugd vormt. Niet langer het vertoonde, maar het pseudo-intellectuele ego van de maker staat centraal. (Vandaar dat de moderne "kunst" de moeite van het aanzien doorgaans tweehonderd procent waard is.)

Dat dit monsterverbond van liberalen en marxisten funeste gevolgen heeft gehad voor de westerse beschaving kan nauwelijks een verrassing zijn voor Smeets en consorten. Waar de moderne staat aan de onderkant van de samenleving luie burgers heeft gecreëerd die hun 32-urige werkweek zien als een noodzakelijk kwaad en het liefst een uitkering zouden genieten, investeert de bovenkant zijn zuurverdiende centen liever in een lange vakantie in de zon en een dure sportwagen dan in de voortplanting van zijn eigen geslacht. En van hoog tot laag loopt een derde van alle huwelijken op de klippen, worden steeds meer kinderen buitenechtelijk geboren, neemt drugsgebruik toe en laven we ons aan de fast-food massacultuur. Maar ja, we leven in een vrij land; wie zijn wij om te oordelen over het gedrag van anderen?

Smeets' opvatting dat de grote multinationals en hun CEO's de grootste bedreiging vormen voor zijn vrijheid mag met recht een gotspe worden genoemd. Zijn eigen middelmaat producerende en moreel verderfelijke progressivisme is als enige schuldig aan het feit dat onze scholen en universiteiten hun pupillen niet langer bijbrengen wat vrijheid en democratie eigenlijk betekenen. Zonder de conservatieve enkeling die überhaupt nog de moeite neemt om de werken van Plato, Aristoteles, Thomas en Maimonides te bestuderen, zouden we met zijn allen allang zijn vergeten wat de fundamenten zijn van onze vrije samenleving.

Het resultaat van dit intellectuele en culturele verval is een meester in de rechten (!) die als minister van Justitie arrestatieteams afstuurt op mensen die in zijn ogen de vrijheid van meningsuiting misbruiken om anderen te kwetsen. Nog heel even en de destructieve geestesgesteldheid van lieden als Smeets gaat keihard in haar eigen staart bijten.

22 opmerkingen:

 1. Twee woorden: Critical theory.

  "Het idee dat die hierarchieën een bepaalde morele en culturele orde mogelijk maakten kwam niet op in de hoofden van liberalen en marxisten."
  Zeker wel. Dit is de basis/achtergrond van Critical Theory: die orde dient vernietigd te worden, omdat ze de 'opstand van het proleariaat' tegenhoudt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. HVV stuurt nu regelmatig haar fronttroepen naar FN om ons te vertellen dat we allemaal landverraders zijn. De beste verdediging is een aanval, vandaar dat deze FN-adept hier eens een bezoekje brengt.

  Goed onderbouwt betoog, Mark, maar ik moet er meteen wel bijzeggen dat ik niets heb met conservatisme. Tegenover de zegeningen die jij aanhaalt van een cultureel homogene, hechte maatschappij kun je ook vele nadelen opnoemen. Je zult het vaker gehoord hebben: in dat soort maatschappij heerst vaak de roddel en achterklap, dubbele seksuele moraal, bemoeizucht, oververdraagzaamheid, schaamtecultur, en angst voor het onbekende.

  In dit opzicht is het vreemd dat jij de arrestatie van Nekschot het gebrek aan conservatieve waarden wijdt. Nekschot werdt gearresteerd door een OM dat onder leiding stond van een conservatieve minister die, hoe typisch voor een conservatieve politicus, het verbod op godslastering nieuw leven in wil blazen. De logische gevolgtrekking van jouw betoog over het herstel van normen en waarden zou toch moeten zijn dat we uitkomen op een samenleving waarin bandeloze, non-conformistische en beledigende cartoons uitgebannen worden?

  En culturele homogeniteit... De vraag is of er cultureel homogene landen bestaan. Nederland was in de verzuilde jaren 50 ook tot op het bot verdeelt. En waarom is het een probleem als mensen er hun eigen levenstijl, normen en waarden op na houden, zolang ze anderen er niet mee lastig vallen?

  Nou ben ik niet ook niet overtuigd van jouw analyse van de losbandige tegencultuur van de jaren 60 en 70. De mensen die vandaag de dag ontsporen en auto's in de hens zetten, mensen neersteken, meedoen aan groepsverkrachtingen, dat zijn geen feministen, atheisten, liberalen, feministen, of hippies of andere vrijdenkers die zich afzetten tegen traditionele opvattingen.

  Eerder zijn het mensen uit arbeidersmilieu's, al dan niet van allochone komaf. Mensen die het leven vaak op een recht-toe-recht-aan-manier benaderen en dingen doen omdat ze nou eenmaal zo 'zo horen.' Bovendien zijn ze doorgaans met ontzettend traditionele waarden en normen opgevoed.

  Tot slot: jammer dat je betoog begint met een verongelijkte opmerking over trolligerige Wim Heitinga's die op je vorige artikel reageerden. Dat hoort helaas bij het internet anno 2008. Laat je je er niet door opwinden, de beste manier om van trollen af te komen, is ze niet langer te voeden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. R. Hartman,

  Dank voor je reactie. Goed punt!

  Ozy, ook bedankt voor je constructieve reactie. Bij deze een korte dupliek.

  De zaken waarvan jij meent dat ze zouden overheersen in een conservatieve samenleving -- "roddel en achterklap, dubbele seksuele moraal, bemoeizucht, oververdraagzaamheid, schaamtecultur, en angst voor het onbekende" -- zijn een welbekend onderdeel van de karikatuur van het conservatisme: ook in onze samenleving komen ze voor. De perfecte samenleving bestaat niet. Hoe hoger men de lat legt, hoe groter inderdaad de kans dat men beticht kan worden van een "dubbele sexuele moraal". De mens is nu eenmaal geneigd tot het slechte. Als we sexuele taboes overboord gooien, kan onze sexuele moraal per definitie niet meer "dubbel" zijn. In elke samenleving komt vreemdgaan voor, maar dat wil niet zeggen dat we het op liberale gronden tot norm dienen te verheffen.

  Hirsch Ballin is geen conservatief, maar een gevaarlijke idioot. De wet is een codering van de moraal, niet andersom. Wie langs juridische weg een moraal wil afdwingen, begeeft zich op een hellend vlak. Ik vind het werk van Nekschot persoonlijk verwerpelijk, maar het is niet aan de staat om daarover een oordeel te vellen. Bovendien schiet de zaak zijn doel voorbij, aangezien Nekschot nu vele malen meer bekendheid geniet dan voorheen (en hetzelfde gold uiteraard voor de affaire-Fitna).

  Tot slot ben ik ervan overtuigd dat er een directe lijn loopt van de losbandige cultuur die in de jaren zestig is ontstaan naar het ontspoorde gedrag van de westerse onderklassen. Slechte ideeën sijpelen doorgaans van de elites omlaag naar de rest van de samenleving, waar ze een sociale en culturele ramp hebben veroorzaakt. Voorheen hadden de lagere klassen een elite om naar op te kijken. Tegenwoordig is egalisering het devies: de elites laven zich aan de lage massacultuur, hetgeen volgens mij het begin van het einde van de beschaving heeft ingeluid.

  Hartelijke groet,

  Mark Bogaers

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Beste Mark,

  Ik herken het probleem van de elite die niet meer leidend durft te zijn. Ik heb met veel genoegen het een en ander van Dalrymple gelezen die dit op een scherpe en humoristische manier de vinger op de zere plek legt. Dalrymple is jou vast ook wel bekend, en zo niet, haast je naar de boekwinkel want zijn werk is zeer de moeite waard.

  Dan maar terug naar een samenleving waar autoriteit en status wel vanzelfsprekend is? Daar win je wat mee en verlies je wat mee.

  Als je gelooft dat de mens van nature slecht is, dan moet je ook oppassen 1 groep, de elite, een onaantastbare status te geven. En als je bepaalde morele principes verabsoluteerd en boven iedere discussie verheft, dan blijkt al snel dat ik er met mijn karikatuur niet ver naast zat.

  Dat is dan ook mijn probleem met religie, bepaalde morele principes worden a priori aangenomen en tegen dit rotsvaste vertrouwen is met de ratio niets in te brengen. Het is zinloos om met een gelovige over bv homoseksualiteit te praten als die al voor zichzelf heeft aangenomen dat de geschriften zeggen dat dit zondig is en dat aan de waarheid van de geschriften niet getornt mag worden.

  En dat is het grote adder onder het gras bij het conservatisme: Als een samenleving cultureel homogeen is en de elite bevriest de heersende moraal, hoe kun je je ontworstelen van de lelijke kanten van de heersende moraal?

  Als je het zo bekijkt, is het niet zo verkeerd dat er af en toe een protestgeneratie opstaat die tegen de heilige huisjes schopt, zoals in de jaren 60.

  Mvg.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De veronderstelling van Ozymandias, dat HVV regelmatig fronttroepen naar Frontaal Naakt zou sturen is zeer merkwaardig als je de lange reeks van columnisten van Frontaal Naakt de revue laat passeren, en moet constateren dat nogal wat scribenten van HVV van de hoofdredacteur van Frontaal Naakt de gelegenheid kreeg te publiceren. Met andere woorden, er is nogal sprake van kruisbestuiving, die kennelijk door de ommezwaai bij Frontaal Naakt even vergeten lijkt.
  Men kan er nu wel doen alsof de islam er geen leitmotiv was, maar even de historie van Frontaal Naakt inlezend, was de islamkritiek daar niet van de lucht.
  De recente voetwassing bij Frontaal Naakt ten spijt, eens gezegd blijft gezegd, en dat blijft op Internet nog lang na te lezen.
  Dus wie bijltjesdag wil houden moet wel even goed nadenken.

  Filantroop

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beste Marcel,

  Ik heb je artikel wel gelezen. Je beticht me van bashen op rechts. Dit vind ik niet correct aangezien ik in alle artikelen (ook die over rechts) links bekritiseer. Het is net alsof je dat dan ineens niet leest. Ik geef vrijhandel wegens de toename van welvaart ook een pluim. Maar schijnbaar lees je daar dan ook overheen.

  Het doel is niet om rechts aan te vallen. Dat wil echter niet zeggen dat je rechts niet mag bekritiseren. En ik merk dat rechts erg gevoelig is voor kritiek. En dat zou eigenlijk niet moeten.
  Het stuk heeft helemaal niets met Marxisme of libertarisme te maken. De kern van het betoog is dat de liefde van “vrijheid en democratie” naar Vrijhandel een eenzijdig liefde is.
  Op de praktische voorbeelden: (Waarom hoor je ondernemers niet bij Nekschot?; Google die communistische waarheden invoert; waarom zitten de grootverdieners van vrijhandel in een Arabische dictatuur etc etc.) krijg je geen antwoord of via een of andere bocht krijgen de dogma,s van links, te veel overheid en Islam weer de schuld.

  “In de beleving van Frans Smeets bestaat de wereld dus uit marxisten en liberalen”

  Sorry Marcel, dan heb je helemaal niets begrepen van mijn stuk. De laatste marxist die ik tegenkwam was een oude man eindbegin 80. Het is een beetje zuid-amerikaans denken van de jaren 80. Als een boer dan in opstand kwam tegen zijn locaal dictatortje dan was het ook een Marxist. Ik denk dat je nog weinig mensen tegenkomt die onderlegd zijn in de Marxistische theorie. Liberalen heb je daarentegen wel al is dit ook een kleine groep. .

  Waarom noem ik HVV.? HVV staat het meest rechts in het politieke spectrum. Ik gebruik ze als voorbeeld omdat ik ze naief en blind vind op het moment dat hun eigen ideologie tekortkomingen of gevaren herbergd. Verder benoem ik ook Indymedia. Zoals bij Indymedia alle problemen worden veroorzaakt door HET kapitalisme wordt bij HVV alle problemen veroorzaakt door DE linkse overheid en DE islam. Daarmee verlagen jullie de rechtse ideologie tot een Anti-ideologie. Ik vind dat zonde. Een gezonde ideologie is ook bereidt aan zijn eigen ketenen te trekken. .

  “Men kan zich overigens afvragen waar, naar zijn inzichten, die vrijheid dan wél in goede handen zou zijn. Misschien toch maar een socialistische heilstaat? Of een vorm van "geleid kapitalisme"? Het is geen geringe opgave om voorbeelden te vinden van bastions van vrijheid buiten de samenlevingen van het Westen”


  Dit soort vergelijkingsargumentaties begrijp ik wel maar je kunt er niets mee. Dat zou namelijk betekenen dat je iets niet mag bekritiseren omdat er nog ergere dingen zijn.


  Verder geloof ik niet in Monserverbonden tussen liberalen en marxisten. Iedereen overleeft op zijn manier en die collectief van overleven die maakt vooruitgang (of achteruitgang) . Dat is me allemaal veel te complotterig. Je manieren van redeneren is van toepassing op de 19e en 20e eeuw. (Zeit der ideologien (Mark Bloch). Ik zou daar toch eens van afstappen en gewoon om je heen kijken wat mensen drijft. En dat laatste is geen liberalisme of marxisme.


  Verder probeer ik de discussie nooit persoonlijk te maken. Ik hoop dat mijn medebloggers dit ook doen. En ik weet dat ook veel FN, ers zich hieraan schuldig maken (Niet in de stuip schieten)
  Ik wil echter 1 uitzondering maken. En dat is voor de heer Filantroop die ik fantastisch vind kunnen schrijven maar een bijzonder minkukel is op het moment dat bepaalde gedachten hem niet aanstaan. Dan gedraagd Filantroop zich als een verongelijkt kind. Dat getuigd niet van een grote persoonlijkheid. Als filantroop hier niet tegen kan dan adviseer ik hem om vooral te blijven schrijven over parende roodborstjes (ook belangrijk) maar zich te onthouden van DISCUSSIEstukken.

  Verder wilde ik Marcel bedanken voor de reactie

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Sedert men zich op Frontaal Naakt bezorgd maakt over het wel en wee van de mannelijke afvloeiing bij HVV-columnisten, lijkt men er eindelijk de goede smaak te pakken te hebben:

  “Volgende keer zeiken we gewoon weer Annelies Brulboei en de prostaatpatiënten van Het Vrije Volk af!”

  Ja, dat is discussiëren met de pink omhoog.


  Filantroop

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Frontaal Naakt maakt zich niet bezorgd, noch Frans Smeets.
  Het is gewoon: Frans Smeets reageert op Filantroop.

  Er bestaat geen poppenspeler met linkschmenschen die ons van bovenaf stuurt. Je moet toch echt eens van je collectivistische en simplistische maatschappijwolkje afstappen. Ik ben het ook niet eens met alle artikelen en reacties bij Frontaal Naakt. So what??? Dat is de essentie van een discussie.
  .
  Hier beneden een van je fantastische manier om iemand zijn meningen te bestrijden als je het er niet mee eens bent.

  “ Frontaal naakt nu gebruik moet maken van een ruim tachtigjarige als Frans Smeets, die ergens in Noord-Nederland, en in de nabijheid van zijn speelvarken Moniek, artistieke knijpsels vervaardigt om er zijn tuin mee te verluchtigen, maar de harde, grootstedelijke werkelijkheid vanuit zijn krantje moet vernemen.”

  Het is zo goedkoop en zegt alles over filantroop. Ik publiceer onder eigen naam en schuil niet. Dat kun je van filantroop niet zeggen.

  Trouwens ik ben 43.

  Wat is je echte naam?  .

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De schuilnamenperikelen spelen tegenwoordig op bij Frontaal Naakt, waar men ironisch genoeg al jaren grossiert in schuilnamen als Lagonda, Gregorius Nekschot, DBC01 en Willem de Zwijger, om er enkele uit te vissen. Over mijn pseudoniem ga ik me dus niet generen.

  Sedert enige tijd heeft men bij Frontaal Naakt ook de leeftijd tot hulpmiddel bij discussies gemaakt. Men schijnt daar te vinden dat het ertoe doet. Vooral waar het de scribenten van HVV betreft. Dus ben ik gemakshalve ook maar eens in de googeldoos gedoken, en werd daar getroffen door een Frans Smeets te Burum, die nog uit 1925 stamt. Wat niet wegneemt dat het Smeets jr. kan zijn, of gewoon de ultieme verjongingskuur door de ziltheid van de Wadden.
  Op Internet weet je het maar nooit.

  Maar dan nu over de discussie.

  Een even onzinnige als onware hypothese komt vandaag uit de buidel van Frans Smeets:
  “HVV staat het meest rechts in het politieke spectrum.”
  Onzinnig, omdat het Smeets ontgaan moet zijn dat op Frontaal Naakt een keur van columnisten op verzoek van de hoofdredacteur buiten zinnen mocht raken in een afkeer voor links en de islam. Dat het vaandel van Frontaal Naakt nu van richting veranderd is, mag misschien doen vermoeden dat men daar met een onberispelijk gezicht andere weblogs euvel kan duiden, maar wie de werken leest van bijvoorbeeld Traudl de Jonge en Pamela Hemelrijk, komt ongeveer op HVV-niveau uit.
  Onwaar, omdat er weblogs en politieke stromingen zijn die, als we de klassieke criteria voor “rechts/links” zouden hanteren, zeker rechtser zijn dan HVV. Te denken valt aan NVU, Voorpost, Heemland, NVB en Nationale Alliantie, hoewel de laatste opgeheven schijnt te zijn.
  Hebben we het over extreemrechts, dan zouden we als we de definiëring van het NRC-Handelsblad zouden volgen, zomaar kunnen stuiten op Frontaal Naakt. Waarvoor ik evenwel niet te vinden ben.

  Wie discussieert met Frontaal Naakters loopt tegenwoordig een niet gering risico voor “idioot”, “hysterisch”, of zoals nog onlangs uit de pen van de nieuwe goeroe van dat weblog, voor “minkukel” uitgemaakt te worden. Toch vreemd dat de hoofdredacteur van Frontaal Naakt deze minkukel ondanks zijn pseudoniem om columns vroeg, maar ze desondanks niet kreeg, want een beetje filantroop kijkt goed uit aan wie die zijn schenkingen doet.

  Reuze benieuwd naar wie de zuiveringen bij Frontaal Naakt overleven, ben ik echter wel.

  Filantroop

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Je hebt gelijk over de schuilnamen. Zelf hou ik daar echter niet van, maar iedereen mag van mij een schuilnaam hebben. Je hoeft je ook niet te generen. Als ik echter mijn gegevens open en bloot neerleg en vervolgens in mijn priveleven “aangevallen” wordt is dat erg makkelijk als dit gebeurt door iemand zie zelf anoniem wil blijven. Dat is de essentie waarom die persoonlijke aanvallen van filantroop niet kunnen. En nogmaals voor de duidelijkheid. Smeets is niet Frontaalnaakt. Smeets is Smeets.
  Mbt ouderdom: Wat je in feite zegt is dat omdat er op frontaal naakt mensen leeftijd als argument gebruiken, je daarom iedere schrijver op dat forum over die kam mag scheren. In mijn artikelen “Dwingende Naaktheden” en “Leve de Theezak”val ik de jonge naaktheidcultus van o.a Breedveld aan. En dat wordt gewoon gepubliceerd.
  “NVU, Voorpost, Heemland, NVB en Nationale Alliantie” Dat heeft niets meer met rechts te maken maar met gestoordheid. Een zelfkastijdende romantiek naar een oorlogsverleden. Ik hoop dat de rechts ideologie hier niet mee geassocieerd wil worden.
  En er zijn artikelen bij FN die mij te ver gaan en soms die van HVV overtreffen.

  Vandaag op HVV: bedelen bij de moskee (over Islam),Georgie (over links) Criminele Organisatie (over Links), Pronk (over links), Krakers (over links) over Moslim, over links…En dat gaat maar door. HVV wordt een karikatuur van haar eigen standpunten. en de reacties op mijn betoog getuigen daar ook van. Waarom zou rechts zichzelf niet eens onder de loep nemen. Ik snap niet waarom dat zo,n probleem moet zijn.

  FN: over Hong Kong, over anonimiteit onder bloggers, muziek, pesten, japan, verraad van rechts, bodybuilding, anti-volkskrant. Maar het is de verscheidenheid aan artikelen die FN maakt en niet de extremiteit van de afzonderlijke artikelen..
  .. U maakt van ieder individu direkt een groep (FN) of een plan (zuiveringen), voelt zich aangevallen en maakt het direkt persoonlijk. En als iemand anders dat doet. Nou en.. Hoef je toch niet aan mee te doen. .Daar zou u boven moeten staan. Ik zelf ken Peter

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Excuses, Ging iets mis met de laatste zin. Alsnog.

  Ik zelf ken Peter Breedveld niet eens. En dat hoeft ook niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ Smeets
  Dat er bij Frontaal Naakt nu meer geneuzeld wordt over lifestyle dan over de politieke thema’s heeft alleszins te maken met de koerswijziging aldaar. HVV heeft, tot zover ik na kan gaan, zichzelf in het leven geroepen nadat een bekend advocaat zijn pecunia terugtrok uit de opvolger van de “Gezonde roker”, “de Gestopte Roker”. Dat HVV zich overwegend rechts positioneert is zeker waar, en daar is ook nooit een geheim van gemaakt.
  Een exposé van recente artikelen uit HVV en Frontaal Naakt naast leggen om het verschil in kwaliteit te duiden, gaat zo mank als de echtgenoot van Anja Meulenbelt, want er kan zo een greep uit een minder recent Frontaal Naakt gedaan worden met onderwerpen waarvoor HVV zich niet zou schamen. Evenwel, lijkt het me niet dat men op HVV echt geïnteresseerd is in een recensie over een copieus etentje in een Michelin-verblijf. Daar zijn volgens mij veel glossy’s al mee in de weer.

  Maar nu de gelegenheid zich voordoet zonder de hinderlijke tussenkomst van de hoofdredacteur van Frontaal Naakt de discussie hier voor te zetten, wil ik meteen maar van de gelegenheid gebruikmaken een door mij op Frontaal Naakt gewraakte zinsnede te repliceren:

  “Ze gaan volledig voorbij aan de schuldvraag van Rechts. De ideologische motieven om grote groepen immigranten toe te laten vanaf halverwege vorige eeuw waren namelijk economisch van aard. Het waren RECHTSE motieven”

  Hoewel Mark en ik deze al genoegzaam weerlegden, wil ik er nog graag aan toevoegen dat de komst van het enorme aantal Surinamers naar Nederland allerminst een rechts motief bezat, maar het gevolg was van de politiek van het kabinet Den Uyl ten tijde van de onafhankelijkheid van dat land in 1975.
  Voorts valt nergens aannemelijk te maken dat rechts de komst van asiel- en gelukszoekers naar ons land heeft bevorderd, doch juist door links gedwarsboomd werd bij het temperen van de instroom.
  Ook de huwelijksmigratie kan niet bogen op rechtse stimulatie. En waar rechts de komst van amokplegende, jonge Antillianen tracht te beperken, wordt stante pede met het discriminatiewapen geschoten.
  We herinneren ons nog goed hoe Jacques Wallage, toch geen medicus, de onderbuik van Frits Bolkestein een aandoening diagnosticeerde, en Henk Kamp, als woordvoerder van de VVD voor asiel- en vreemdelingenbeleid, bevend als een rietje ervan langs kreeg van links in de Tweede Kamer.
  Dat de Vendetta tegen minister Verdonk, de eerste minister in dit land die serieus werk maakte van toestroombeperkende maatregelen, door links geëntameerd werd, valt niet te weerleggen. We herinneren ons nog de affiches van vernietigingskampen door de partij van Duyvendak, en het bekende wapen van parallellen met het Derde Rijk door Jan Pronk en consorten.

  Inmiddels zijn de 26 000 gezichten door de linkse meerderheid in de Kamer gepardonneerd, en blijkt de toestroom van asiel- en gelukszoekers weer fors toe te nemen, zodat het verhaal weer helemaal opnieuw kan beginnen. Hoezo rechtse motieven?

  Filantroop

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Beste filantroop.

  Ik kan niet oordelen over de eventuele koerswijziging van FN omdat ik pas vrij recent me op deze site begeef. Wel kan ik zeggen dat ik me meer thuis voel in verscheidenheid dan in eenheidsworst. Ik bezoek namelijk geen blog om mijn eigen standpunten bevestigd te krijgen maar om geprikkeld te worden. En dit in de meest ruime zin van het woord.
  En in een glossy zouden mijn artikelen nooit geplaatst worden, noch in de serieuze media, noch op HVV.
  En over de discussie even duidelijkheid. Ik erken de schuld en het verraad van links. Dat is voor mij allang geen issue. En qua Surinamers heb je gelijk en heel veel mensen zijn met de idiote maatregelen van links via de gezinshereniging hier gekomen. Akkoord. Maar dat weet ik ondertussen wel en hoef ik niet ieders keer bevestigd te zien bij iedere jaren 80 mongool die nog denkt een achterlijke maatregel in te voeren. Voor mij is het bashen van Links trappen tegen een oud lijk.
  In de Nederlandse Polder heeft de VVD en de confessionele partijen actief meegewerkt aan het hierheen halen van de eerste gastarbeiders. Links heeft er vervolgens nog een veel groter zootje van gemaakt. De meeste kabinetten in die tijd waren confessioneel rechts. Het was de klassieke Nederlandse polder. De ondernemers (rechts) kregen hun goedkope arbeidskrachten en de linksen konden zich uitleven in hun Whitemansburden.

  De voorbeelden van Kamp, Verdonk en Bolkestijn dateren vanaf halverweg de jaren 90 toen het systeem in zijn voegen begon te kraken. De rol van Links was inderdaad totaal fout. Dat erken ik.
  BEIDEN hebben hier aan meegewerkt en dit in heel Europa. En dat patroon zie je nu herhalen met de polen, Roemenen, bulgaren, Oecrainers etc etc . Het zijn toch echt de werkgevers die de arbeidskrachten hierheen halen en links dat vervolgens zich kan botvieren op kinderopvang en gezinshereniging.

  Ik kom wel eens in Nice en Cannes tussen de gezonde ondernemers. Die schuiven uit kostenvoordeel met arbeid alsof het pionnetjes zijn. En die zijn werkelijk totaal niet geinteresseerd in de gevolgen voor de sociale en maatschappelijke kosten. Want zij kunnen zelf vluchten voor de ellende die ze vaak aanrichten. En rechts is blind voor dit falen in hun eigen ideologie en willen er niet over discussieren. .

  Als ik die discussie bij rechts wil voeren dan zijn er een aantal opties waar ik mee bestreden wordt. .
  A) Ik ben een linkse lul of soms een Marxist, Maoist en onderdeel van een complot om recht kapot te maken. . Erg grappig omdat ik in de jaren 80 door dogmatisch links als extreem rechts bestempeld ben. .
  B) Als er al rechtse fouten zijn of mensen die fouten maken dan zijn deze ineens links of zit er een links complot achter.
  C) Rechts heeft geen verantwoording af te leggen, want het opportunisme van ondernemers is is normaal.
  D) Er worden linkse mensen en gevallen ter sprake gebracht die moeten aantonen dat links nog veel erger is en rechts daarom geweldig.

  Ik vind dat allemaal gemakkelijk. Er is niemand die ingaat op het feit waarom die rechts economische pilaar zo ontzettend stil is in de hele vrijheids en islam discussie.. Waarom zitten de winnaars van globalisering in Dubai en er is niemand van de ondernemers bereid om in de Nekschotdiscussie partij te kiezen. Als Wientjes in de discussie over Fitna de vrijheid van meningsuiting voor een klein exportbelang wil opgeven dan is deze ineens links of onderdeel van een groot links complot.. Zo ken ik er ook wel een paar.

  Ik denk dat het de rechtse ideologie ten goede komt als de discussie ook gaan over de eigen principaliteit. Helaas wordt dat direkt als een aanval gezien. Dat is vooral jammer voor rechts zelf.

  Verder wordt mijn volgende stukje weer eens goed bashen op links.

  Des groets

  Frans

  Ps: Ik lees net vandaag op HVV dat .het Westen is in oorlog is , niet zozeer met buitenlandse mogendheden, maar met de verborgen agenda van socialistische krachten in eigen land.

  Zucht.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Waarde Frans,

  Met genoegen lees ik nu dat niet rechts alleen aansprakelijk was voor de “multiculturalisering” van Nederland.
  Dat de meeste kabinetten in de tijdspanne dat de migratie floreert “confessioneel rechts” waren is slechts deels waar, en betreft vooral de periode dat de arbeidsmigranten die voornamelijk uit zuidelijk Europa afkomstig waren, terugkeerden naar het land van oorsprong. De crime is namelijk gelegen in de permanente status die er aan de arbeidsmigranten geschonken werd, en dan komen we vooral in een later stadium van de historie aan, en onder het mom van linkse barmhartigheidpolitiek men voor eeuwig met vrouw en kroost mocht blijven.

  Niet onbelangrijk is de vraag wanneer politiek rechts of links is. Om te beginnen valt het liberalisme al lastig als rechts te definiëren. In het vooroorlogse, politieke krachtenveld was het liberalisme verdeeld in een links/sociaal kamp van de Vrijzinnig-Democratische Bond en een rechts, van de Liberale Staatspartij. Na de bezettingstijd zie je een deel van het liberalisme opgaan in de doorbraakpartij PvdA, en ander deel in de Partij van de Vrijheid, die later tot de VVD omgedoopt wordt. In de vroege periode van haar bestaan nam de VVD zelfs deel aan de brede basiskabinetten onder de socialist Willem Drees. Met paars zien we eenzelfde politiek samengaan tussen liberalisme en socialisme. Dat er al lang een wederkerige fascinatie tussen beide partijen bestond, valt op te maken uit het jarendurende Des Indes-overleg tussen beide partijen, dat uiteindelijk uitmondde in de paarse kabinetten.
  De VVD is dus niet zo rechts als algemeen aangenomen wordt. Bovendien zijn nooit linkse dissidenten binnen de partij door zuiveringen verstoten, maar juist Rita Verdonk en Geert Wilders, waar Hans Dijkstal gewoon uit demonstreren gaat met de Internationale Socialisten, en met typen als Anja Meulenbelt en Mohamed Rabbae, in comités zit.

  Over het rechts van het CDA valt ongeveer hetzelfde op te merken. Het strakke bouwwerk van het sociale stelsel, dat zo verlokkelijk is voor de vele buitenlanden waar de ongelukkigen hunkeren om naar hier te komen, is tot stand gekomen door rooms/rode coalities.
  Binnen de ARP en KVP waren sterke linkse stromingen actief, die indien ze niet opgegaan zijn in de PPR, als “gedogers”of “loyalisten” opgingen in het CDA. Vandaar dat de grote draaiing over het Generaal Pardon weinigen kon verwonderen.
  Bij het ontstaan van de PvdA waren de katholieke politici, die met progressieve liberalen en socialisten in de Nederlandse Volksbeweging zaten en voornemens waren een brede progressieve partij te vormen in het naoorlogse Nederland, op het nippertje ontsnapt aan een samengaan met de PvdA. Ze vonden elkaar in het zogenaamde “personalistische socialisme”, dat corporatistisch gericht was, en met een organisatie als de SER vorm kreeg.
  Binnen de KVP bleef deze stroming sterk, en in het latere CDA zien we dat weer terugkeren in de actieve achterban, die liever een coalitie met de PvdA verkoos boven een met de VVD. De huidige coalitie is het gevolg van de overvleugeling door de linkse bloedgroep binnen het CDA. De strakke lijn over thema’s als de migratie, de islam en de integratie, die het CDA in het vorige kabinet volgde, is dan ook spoorslags verdwenen.

  Over welk rechts in de Nederlandse politiek we het dan wel kunnen hebben is even raadselachtig als onmogelijk, want de vrije partijvorming in ons land is sedert de jaren zeventig van de vorige eeuw vrijwel uitgesloten. Er zijn in Nederland nooit extreemlinkse partijen verboden, wel twee extreemrechtse.
  Wie in Nederland rechts van de VVD politiek tracht te bedrijven wordt prooi voor stigmatisering, demonisering, bedreiging of gewoon ordinaire brandstichting en moord. Het recht op vrije vergadering wordt in ons land door linkse raddraaiers die gelieerd zijn aan partijen in de Tweede Kamer, verhinderd.
  Er worden petities, demonstraties, rechtszaken, doodsbedreigingen, en zelfs binnen-parlementaire acties georganiseerd tegen de partijvorming rechts van de VVD.
  In mijn column “De blinde vlek op de politieke landkaart” verwonder ik me erover hoe het mogelijk is dat fervente aanhangers van communistische regimes carrière kunnen maken, waar rechtse politici zonder strafblad, zonder ooit een kwalijk regime aangehangen te hebben, als misdadigers geprofileerd worden.


  Het is zeker waar dat het bedrijfsleven graag goedkope arbeidskrachten in dienst heeft. Je kunt er vergif op innemen dat ze ook liever geen belasting zouden willen betalen. Maar ja, de besluitvorming daarover ligt bij regering en parlement. Dus wanneer een ongeremde stroom migranten naar ons land komt, kan men daar moeilijk het bedrijfsleven van betichten, maar moet men de schuldigen in regering en parlement zoeken. Zo werkt dat in een democratie. Je kunt van het bedrijfsleven niet verwachten dat ze van het Leger des Heils zijn, en dus liever meer dan minder verdienen.

  Tot slot, op HVV toont Lodewijk Nasser ons een kritisch artikel over de vendelzaaiers van Voorpost. Zelf heb ik nogal eens de VVD en het CDA tot bron van vermaak gemaakt. Waarmee gezegd, dat op HVV niet alles hel en verdoemenis is.

  Een groet terug,

  Filantroop

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Beste allemaal,

  Dank voor de leuke discussie alhier en mijn excuses dat mijn antwoord zo lang op zich heeft laten wachten.

  Allereerst: Ozy, het verbaast me enigszins dat uitgerekend jij Dalrymple aanhaalt, omdat hij precies uitlegt wat er schort aan de "protestgeneratie ... die tegen de heilige huisjes schopt." Ze heeft het kind met het badwater weggegooid. Het geweld op westerse universiteiten was uitermate nihilistisch in de zin dat het een orde beëindigde maar niets nieuws schiep, omdat het enige "doel" de totale vrijheid van het individu was, dat zich diende te ontworstelen aan de zogenaamde "onderdrukking" door de samenleving. De onderdrukking van homo's was een exces, niet de regel. De uitkomst van de revoluties van de jaren zestig was misschien meer culturele vrijheid voor hen, maar daar tegenover stond minder vrijheid voor de rest van de bevolking en een sterk moreel en cultureel verval.

  Frans, bedankt voor je serieuze repliek. Het links-rechtsspectrum dat jij hanteert is beperkt, omdat het als uitersten het liberalisme/libertarisme (rechts) en het marxisme (links) heeft. Dé marxist mag dan niet meer bestaan, maar de sociaal-democratie is toch echt gewoon liberalisme met een marxistisch sausje er over. Mijn probleem met beide ideologieën is dat ze moderne creaties zijn en - zoals op dit blog uitgebreid beschreven - uitermate beperkt in hun beschrijving van de menselijke conditie. De stroming die ík vertegenwoordig op HVV heeft een afkeer van maakbare ideologieën, of ze nu links of rechts zijn. Daarom vind ik ook niet dat HVV per definitie als "rechts" bestempeld moet worden.

  Vrijheid is met name een zaak van een terughoudende overheid en een vrijheidslievende samenleving. Daarom moeten de elites worden opgeleid met de Grote Boeken uit het verleden; een samenleving die zijn wortels verloochent (zie mijn reactie aan Ozy hierboven), wist tevens uit het collectieve geheugen wat vrijheid en democratie betekenen en waarom ze belangrijk zijn.

  Bedrijven hebben enkel winstmaximalisatie als oogpunt. Zij verkopen hun ziel nog aan de duivel. Deels zijn de huidige managers en CEO's ook weer een egocentrisch product van het postmoderne individualisme, maar dat is niet de kern van de zaak. Het is de staat - en daarachter de samenleving - die de grenzen van de vrijheid bepaalt, niet bedrijven. Regeringen die de soevereiniteit van het volk en hun democratische kernwaarden in de uitverkoop doen ten behoeve van de handel, zijn geen knip voor hun neus waard. Wim Kok is inderdaad een treffend voorbeeld.

  Vrijhandel is een groot goed, maar niet zaligmakend. In de eerste plaats moeten behoud van onze identiteit, de democratische rechtsorde en enkele vitale belangen worden bevorderd. De rest komt later. Het "rechts" dat jij beschuldigt van allerlei kwalijke zaken dondert evengoed in elkaar als "links"; kijk maar naar de ontwikkelingen met betrekking tot de Europese Unie. Het volk pikt het niet langer.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ik denk dat iedereen zijn eigen rechts/linksspectrum heeft. Daar kunnen we eeuwig over twisten. Voor mij vallen ondernemers onder een rechts spectrum.
  Buiten de correctheid of incorrectheid van mijn betoog wilde ik een discussie aanzwellen over integriteit omtrent democratie en vrijheid bij deze opportunistische groep. Ik ben geschrokken van het gebrek aan zelfreflectie (niet persoonlijk) bij rechts.

  Zelf heb ik ook een afkeer van maakbare ideologien. Maar consumptie kan ook een maakbare ideologie zijn en die dwang wordt door rechts ook nooit gezien. En dat heeft direkt met ondernemers te maken. .De staat is lastig, burocratisch, te groot, inefficient etc etc etc . Daar wil ik best wel in meegaan. Maar volgens mij wordt de sturing van de samenleving tegenwoordig toch vooral door consumptie gedreven. En consumptie heeft geen behoefte aan een samenleving die wij nastreven..En als die vrijhandel en consumptie een bedreiging wordt voor het individu en vrijheid dan heeft OOK rechts de morele plicht om dit aspekt ter discussie te stellen. De Grote Boeken zijn immers niet vervangen door Das Kapital of Mein Kampf maar door Harry Potter. Dat moet toch aan het denken zetten...

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Waarde Smeets,

  Prima om met je hakken in het zand deel te nemen aan de Frontaal Naakt/hetze tegen weblogs als HVV en Hoeiboei, en hierover net te doen alsof je neus bloedt. Maar feit blijft dat de beklemmende stemming bij Frontaal Naakt veroorzaakt werd door de vervalsing van de discussies met gefingeerde reageerders, die nota bene daar ook jouw columns met veel bravoure liepen te verdedigen.

  Als er dan toch een moreel oordeel over het rechts van HVV uit je pen geperst moet worden, dan lijkt het mij ook een geschikt moment om uit diezelfde pen te vernemen hoe jij erover denkt dat reaganten op Frontaal Naakt afgedaan worden als anonieme masturbuanten, maar waar de anonieme reageerders juist door de hoofdredacteur zelf gecreëerd blijken te zijn.

  De snelle omwenteling aldaar kwam mij al verdacht voor, en de zuiveringen op een klassieke Kremlinse wijze evenzeer. Dat er een hoop columnisten en reageerders in ongenade vielen, in welke periferie jij je juist kon profileren, maakt mij zeer nieuwsgierig naar je oordeel over
  bedrog, lastercampagne en malverseren met gefingeerde personages.
  Je moet wel veel accepteren om je columns daar te mogen plaatsen. Dus mag er om een moreel oordeel gevraagd worden, waar je op Frontaal Naakt zelf nog steeds het wapen hanteert van de degradatie van je opponent:

  “Misschien moet ik op Jip en Janneketaal overgaan bij Geert.”


  Gegroet,

  Filantroop
  (gefingeerd door zichzelf)

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Weledel gestrenge filantroop.

  Misschien komen Peter Breedveld mijn stukken goed uit. Dat zou best kunnen en wordt ik dan ge(mis)bruikt. Ik stuur mijn stukken op naar Breedveld en kijk wel of hij ze publiceert. Als er stukken uitgehaald of veranderd zouden worden dan zou voor mij een grens overschreden zijn. Ik sta voor alles wat ik geschreven heb en hierbij vind totaal geen overleg met de heer Breedveld plaats..Ik ken de hele man niet.
  En dat hij met reaguurders zit te kloten bevalt me helemaal niet, noch de persoonlijkheid van de stukken en discussies vaak. Ik hou daar niet zo van. Dat vertroebeld de discussie die op zich best de moeite waard is. Maar het is en blijft Breedveld zijn site. Een eenmansredactie is een dictatuur. Dat klopt. En het is MIJN keuze om mijn artikelen hier te plaatsen.
  Ik vind dat FN en HVV best bediscussieerd mogen worden maar het niveau van ALLE partijen lijkt vaak op een ruzie op een vismarkt. Het gaat alleen nog maar over egootjes. En dat is zonde. Op dat punt zijn de rechtse blogs een afspiegeling van de samenleving. Rechts is vooral een probleem voor zichzelf. Teveel ego,s en idiote complottherorien.
  Ik weet niet of het je is opgevallen maar ik probeer in mijn betoog aanvallen op personen te vermijden. In de twee artikelen van mij waarin ik de hypocrite aspekten van rechts ter discussie probeer te stellen wordt niemand persoonlijk aangevallen. Je zult bij mij nooit een fout woord horen over Annelies of personen op HVV of personen binnen andere politieke spectra. Voor mij is dit gewoon een grens. Zelf wordt ik ook vaak op mijn persoonlijke integriteit of kwaliteiten aangevallen. In de regel ga ik hier niet op in.
  Een beetje conservatieve normen en waarden zouden bij rechts wel welkom zijn.

  En aan die persoonlijke aanvallen doet u ook vaak een duit in de zak. Ik vind het allemaal maar zonde en verloren energie.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Waarde Smeets

  Wie zelf met scherp schiet moet niet de pacifist uithangen. Het “personificeren” van discussies herinner ik me nu juist van Frontaal Naakt. Immers, HVV wordt verweten dat er niet gediscussieerd kan worden, zodat het daar achterwege blijft.
  Zet gerust je dappere strijd tegen het “personificeren” van de discussies voort. Ik zal met veel interesse volgen hoe je op Frontaal Naakt degenen die hun opponenten de meest enge aandoeningen toeschrijven, over de knie legt. Misschien met je hoofdredacteur als eerste boeteling?

  Gegroet,

  Filantroop

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Nogmaals. Frans Smeets is geen Frontaal Naakt. Frans Smeets moet gewoon af en toe zijn ei kwijt. En voor pacifisten is er geen plaats in bloggersland. Bedankt voor het compliment dat ik met scherp schiet.
  Zullen het wel nooit eens worden. Eigenlijk maar goed ook. Stel je voor.. .Brrrr moet er niet aan denken.
  Ergens heb ik het gevoel dat we elkaar nog wel eens met de pen gaan tegenkomen.
  Hou het netjes Filantroop en tot wederhoren.
  Was me een genoegen.

  Frans

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Frans,

  "Een beetje conservatieve normen en waarden zouden bij rechts wel welkom zijn."

  Ik vind het mooi dat jij je niet vereenzelvigt met FN, maar volgens mij geldt bovenstaande toch evengoed voor de rest van het politieke spectrum (en daarbuiten). Het was toch echt Frans Smeets die op FN schreef over de "gedachtepolitie", de "islamfobie" en het "racistisch geleuter" van rechts: "Het bashen van Islam, Links en Overheid is een doel op zich geworden, dat voorbij gaat aan elke realiteitszin of relativering." Je kunt niet verwachten dat dergelijke -- in mijn ogen onheuse -- bejegeningen onbeantwoord blijven.

  Bovendien schreef ik twee weken terug, in reactie op het bovenstaande, een bijzonder doordacht stuk, dat Bert Brussen oppikte op zijn site en enkel een lading trolls van pseudoniemen als "Sytze Vliegen" en "Wim Heitinga" uitlokte. Brussen zelf was de enige die aangaf mijn inspanning te waarderen, om er later aan toe te voegen dat hij er alles goed aan vond, "behalve de inhoud."

  Getuige de wijze waarop Breedveld zich gisteren onsterfelijk belachelijk heeft gemaakt en wat mij betreft voorgoed door de mand is gevallen, is ook hij niet langer in een positie om met het vingertje te blijven wijzen naar "rechts". De pot verwijt de ketel.

  Groet,
  Mark

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Beste Mark

  Bovendien is het toch wel zeer curieus dat de heer Smeets op Frontaal Naakt, hoewel hem bekend is dat de hoofdredacteur aldaar zich van een keur van ondergordelse verwijzingen bedient, zijn moralistische ei juist daar niet legde. Nadat bovendien bekend werd dat de discussies daar vervalst werden met verzonnen personages, ontbrak daarover ieder commentaar van de zijde van de heer Smeets bij Frontaal Naakt. Toch een merkwaardig stilzwijgen.
  Je moet er bij Frontaal Naakt wel veel voor over hebben om er een podiumplekje te bemachtigen.

  Groeten,

  Filantroop

  BeantwoordenVerwijderen