vrijdag 21 november 2008

Van "progressie" naar regressie

Frontaal Naakt is recentelijk meer dan eens het podium geweest voor moddergevechten over de existentiële vraag of Adolf Hitler nu links was of niet. Laten wij die kansloze ruzies nu even voor wat ze zijn: met Peter Breedveld zullen we het toch nooit eens worden, vrees ik. Echter, voor wie het interesseert, is het misschien wél aardig om -- met de zegening van enige distantie -- wat verder na te denken over bovengenoemd discussiepunt.

Thomas Sowell publiceerde in 1987 een schitterend boek, getiteld A Conflict of Visions, waarin hij twee radicaal tegengestelde visies op het politieke leven uit de doeken deed. Aan de ene kant, schreef Sowell, staat de "beperkte visie" (in het Engels: "constrained vision"; een betere vertaling kon ik niet verzinnen). Deze veronderstelt dat de mens slechts weinig mogelijkheden heeft om de samenleving waarin hij vertoeft te verbeteren. De mens is feilbaar, zo redeneert deze stroming, en zijn natuur onveranderlijk. Voor zover hij de samenleving kan veranderen, zal dat moeten geschieden in kleine stapjes, met vallen en opstaan, zijn tekortkomingen inachtnemend.

Aan de andere kant, schreef Sowell, staat de "onbeperkte" visie ("unconstrained vision") op het politieke leven. Deze veronderstelt dat de mens zijn potentieel nog niet ten volle heeft bereikt, maar wel in staat is om zich te perfectioneren. "Dwaze en immorele keuzes verklaren alle kwaden in de wereld", en "wijzer of moreler en humaner sociaal beleid is de oplossing." De menselijke natuur, redeneert deze onbeperkte visie, valt ten goede te veranderen, en oude gebruiken ziet ze als "vervangbare overblijfselen uit het verleden".

De beperkte visie, zoals Sowell haar beschrijft, stoelt op klassieke en christelijke fundamenten. De onbeperkte visie op Plato en de Verlichting. De eerste vond haar weg naar de éénentwintigste eeuw via Aristoteles, Thomas van Aquino, Augustinus, Calvijn, Adam Smith, Edmund Burke en Leo Strauss. De laatste via John Locke, Jean Jacques Rousseau, Karl Marx en praktisch de gehele westerse academie vanaf het midden van de twintigste eeuw.

Gaandeweg die bloedige eeuw heeft er een totale ommezwaai plaatsgevonden in de morele, intellectuele en uiteindelijk politieke visie op het menselijk bestaan, een ommezwaai van de beperkte naar de onbeperkte visie. Het moderne denken werd langzaamaan doordrenkt van het idee dat maatschappelijke vooruitgang via de wetenschap te bewerkstelligen was, parallel aan de technologische sprongen die de mens dankzij zijn natuurwetenschappen reeds had kunnen maken. Verschillen tussen de westerse landen waren evident, maar de algemene trend was dat de contouren van de moderne staat steeds verder uithardden en zij haar stempel in toenemende mate op het maatschappelijke leven ging drukken.

In de zeventiende eeuw kenden landen als Frankrijk en Engeland nog praktisch autonome dorpen, steden en adeldommen, waar het centrale gezag vanuit Parijs en Londen schitterde door afwezigheid. Religie en tradities speelden in deze statische samenlevingen een grote rol; revolutionaire sprongen vooruit schuwden zij, omdat zij zich ervan overtuigden dat deze in botsing zouden komen met de onveranderlijke menselijke natuur.

Aan het begin van de twintigste eeuw hadden de natiestaten hun primaat reeds veiliggesteld ten koste van bovengenoemde samenlevinkjes. De onbeperkte visie op het politieke leven werd geleidelijk aan overheersender. In de Verenigde Staten deelde zij met het aantreden van Franklin Delano Roosevelt als president in 1932 de genadeklap uit aan haar tegenhanger. Roosevelts "New Deal" tekende het definitieve afscheid van de minimale staat, die tot dan toe slechts de landsgrenzen en de binnenlandse orde had bewaakt. Roosevelt dacht ten onrechte dat laissez-faire de Great Depression had veroorzaakt en verergerd. Massale publieke projecten, programma's voor werklozen en exorbitante overheidsuitgaven zouden het tij doen keren. Ook de Europese landen lieten het economisch non-interventionisme achter zich.

Duitsland was min of meer de uitzondering binnen het Westen; daar was iets geks aan de hand. Het Duitse nihilisme van Nietzsche, Spengler en Heidegger verwierp de moderne samenleving. Het beschouwde de nieuwe (democratische) mens als een decadent, ingedut wezen, dat zich laafde aan een mooi huis en luxegoederen, maar geen eer en idealen meer nastreefde en persoonlijke offers voor een hoger doel schuwde. Zijn leven stond enkel nog in dienst van productie en consumptie; bloed, zweet en tranen waren, tot grote ergernis van deze schrijvers, verleden tijd.

De oplossing die het Duitse nihilisme aandroeg was de totale vernietiging van de moderne samenleving, echter zonder daar een positief alternatief tegenover te stellen. De antidemocratische en antipacifistische stemming van de Duitse intellectuelen ontaardde in de verheerlijking van militarisme. "Je kunt zeggen dat eeuwige vrede een naïeve droom is," schrijft Bart Jan Spruyt (PDF), "maar wie ontkent dat het een mooie droom is, ontkomt niet aan de conclusie dat oorlog als zodanig iets begeerlijks is, en verwerpt het onderscheid tussen rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen."

In de bijna volmaakte anarchie van Weimar-Duitsland, temidden van de economische malaise, was het wachten op een sterke leider die het intellectuele klimaat van het moment kanaliseerde in een sterke politieke beweging. De staat die Adolf Hitler schiep was totaal: alle gezag werd gecentraliseerd en het hele maatschappelijk en economisch leven werd gereguleerd vanuit Berlijn. Elke vorm van gezag buiten de staat werd de kop ingedrukt. Kerken werden in dienst gesteld van de staat en het traditionele gezin werd ontbonden ten gunste van een propagandistische jeugdbeweging: de Hitlerjugend speelde een cruciale rol in het ondermijnen van het gezag van de oudere, gematigdere generatie. Wanneer het individu zich maar ondergeschikt wilde maken aan het collectief en aan de staat, was de perfecte samenleving binnen handbereik.

Het was, uiteraard, de onbeperkte visie in haar meest radicale vorm. Hitler en ook Mussolini in Italië lanceerden economische programma's die opmerkelijke gelijkenissen vertoonden met Roosevelts New Deal (die laatste gaf dat ook ruiterlijk toe). En ondanks alle vijandigheid jegens het socialisme van de zijde van Hitler, vond het totale primaat van de staat zijn gelijke in de Sovjetunie. De vijandschap tussen Hitler en Stalin was veeleer een propagandakwestie dan ideologisch gedetermineerd.

Vallen de hedendaagse Europese sociaal-democraten en Amerikaanse politici als de nieuwe president Barack Obama op enige wijze binnen deze even eigenaardige als weerzinwekkende Duitse politieke stroming? Het antwoord is nee. Zij zijn niet antidemocratisch (hoewel soms ondemocratisch) en zien vandaag de dag ook wel in dat het nationaliseren van de volledige economie geen soelaas biedt. Vormde Hitler samen met Stalin twee zijden van dezelfde totalitaire medaille? Zeker wel. Het nationaal-socialisme heeft extreem-linkse en extreem-rechtse aspecten en is daarom ook wel "extremisme van het midden" genoemd. In ieder geval vormde zijn politiek wel een schoolvoorbeeld van radicaal progressivisme.

Het is daarom belangrijk om toch nog even te wijzen op vergelijkbare kenmerken binnen de progressieve beweging van de twintigste eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog zag in het Westen een generatie het levenslicht die, eenmaal in de collegebanken, de beschaving omver wilde werpen die haar ouders nog ten koste van hoge offers hadden bevrijd van het juk van Nazi-Duitsland. Deze jongeren beriepen zich op het idee dat hun ouders en voorouders zich helemaal niet zo "beschaafd" hadden gedragen, maar vooral zonden hadden begaan: slavernij, kolonialisme en natuurlijk de oorlog in Vietnam. De westerse tradities hadden de onderdrukking gefaciliteerd van vrouwen, zwarten, homosexuelen en eigenlijk een ieder buiten de kapitalistische elite. De enige oplossing, zo meenden zij, was om deze tradities hardhandig de kop in te drukken en de onderdrukten te bevrijden, in zowel economische als in seksuele en morele zin.

Conservatieven hadden altijd oog gehad voor het feit dat de samenleving werd gevormd van onderaf, dat de moraal van die samenleving zich ontwikkelde middels eeuwenoude gebruiken en tradities, en dat deze moraal op zijn beurt had geresulteerd in de vorming van een uitgekiend juridisch systeem. Zij zagen dat wij allen dwergen zijn op de schouders van reuzen: ons intellectuele blikveld reikt zo ver omdat vele generaties vóór ons al nadachten over de feilbare menselijke natuur en over de best mogelijke samenleving. Voor zover verandering al mogelijk was, moest deze geschieden middels wat Churchill "K.M.T." noemde: "Keep Muddling Through".

De nieuwe elite van de jaren zestig had lak aan deze wijsheden. Ze trachtte een nieuwe moraal af te dwingen middels het scheppen van nieuwe wetten en sociale conventies. In weerwil van hun eigen wensen, moesten en zouden de vrouwen emanciperen. Wie het multiculturalisme weigerde te omarmen, was een ordinaire racist van het soort dat hierboven is beschreven. Internationale geschillen dienden te worden beslecht middels ontspanning en toenadering, niet met oorlogstaal. En wie waarde hechtte aan het traditionele gezin en het huwelijk beschouwde als een verbond tussen man en vrouw, diende nog seksueel te worden bevrijd (maar alleen wanneer de conservatieve indoctrinatie het point of no return nog niet had bereikt). Vanzelfsprekend werden deze ideeën geïmplementeerd middels massale overheidsprogramma's (de "Great Society"), die een alsmaar verdere inbreuk van de staat betekenden op het persoonlijke en economische leven van de burgers in het Westen.

Anderen hebben al een miljoen maal beschreven hoe radicaal (en) intolerant de protestgeneratie in de jaren zestig eigenlijk was. Allan Bloom betoogde in The Closing of the American Mind dat ze erg veel trekken vertoonde van de jeugdbeweging in Nazi-Duitsland. Een veelzeggende anekdote die Bloom te berde bracht, was die van de hoogleraar die een aantal behoorlijk progressieve agendapunten opsomde in zijn collegezaal. De man kreeg telkens groot applaus van zijn publiek, totdat hij mededeelde dat wat hij zojuist had opgesomd citaten waren van Benito Mussolini -- en vervolgens de zaal achterliet in een ijzige stilte.

Dit incident heeft helaas -- doch bijna vanzelfsprekend -- niet geleid tot enige kritische introspectie aan de kant van deze studenten. Die houding is tekenend voor de kritiekloze omarming van sociale dogma's door de laatste twee generaties die in onze contreien zijn opgegroeid. De protestgeneratie heeft overal in het Westen de macht gegrepen in politiek, media en academie. Zelfs conservatieven in de Verenigde Staten zijn niet gevrijwaard van de onbeperkte visie die Thomas Sowell zo eloquent beschreef: ook president Reagan heeft de opmars van de staat maar gedeeltelijk en tijdelijk kunnen doen keren. (Over de neoconservatieven rondom George W. Bush die dachten de democratie te transplanteren naar Irak zal ik maar zwijgen.)

Er bestaan geen permanente oplossingen, alleen permanente problemen, zo waarschuwde Leo Strauss ons praktisch zijn hele leven lang. De Amerikanen kozen twee weken geleden niettemin een man als hun nieuwe president -- door Oprah Winfrey veelzeggend omschreven als "The One" -- die hen een "New New Deal" gaat brengen, en tevens belooft dat de zeespiegel vanaf nu zal gaan dalen en de planeet zal gaan helen. Het getuigt van een huiveringwekkende arrogantie, die grenst aan megalomanie. Deze man is een ook een kind van het radicale campusactivisme. Hij spande tot voor kort samen met lieden die de moraal wilden afdwingen middels terreur (Bill Ayers) en de zwarten wensten te bevrijden van een intrinsiek racistische natie (Jeremiah Wright). De mogelijkheden zijn grenzeloos, onbeperkt.

Dit alles vormt uiteraard geen beletsel voor de driehonderdduizend zielen die afgelopen zomer in Berlijn een half uur lang aan de lippen hingen van de nieuwe president, en hem hoorden afsluiten met de woorden: "Met een oog op de toekomst, met vastberadenheid in onze harten, laat ons deze geschiedenis herinneren en ons lot beantwoorden, en eens te meer de wereld herscheppen."

Berlijn? Déjà-vu? Iemand? De ironie der geschiedenis heeft hiermee toch wel weer een voorlopig hoogtepunt bereikt.

13 opmerkingen:

 1. Hartelijk dank voor je compliment, Ronald!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Goed stuk Mark. Alleen bij 'extremisme van het midden' hield ik even mijn adem in. Dit is volgens mij een te krappe uitleg van een belangrijk en behoorlijk gedocumenteerd fenomeen, namelijk 'groepspolarisatie'. Het is gebaseerd op het idee dat extremisering drie kanten op kan, in de mening van mensen die met elkaar in discussie zijn, waarbij de 'middenweg' niet zozeer de fascistische is of hoeft te zijn, maar ook de (bijvoorbeeld) ootmoedige kan zijn, om maar even de totaal andere kant er bij te betrekken. Tenminste, zo heb ik het geleerd en ben daarop afgestudeerd. Het zou betekenen dat extremisering naar uiterst links of uiterst rechts nog te prefereren valt boven geen van beide. Volgens mij is het 'midden' juist de oplossing tegen het groepsisme. Het stelt (zie ook theorie op mijn site) onafhankelijke en individuele bevestiging tegenover of tussen of naast afhankelijke bevestiging die de massa's op de been brengt zoals dus onlang voor Barack Omassa.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wauw Mark! Geweldig artikel!

  Als ik het artikel in één zin mag samenvatten, komt het hier op neer: Wees waakzaam voor de onbeperkte visie, want deze lag aan de basis van de meest verschrikkelijke en misdadige regimes uit de geschiedenis.

  Toch ben ik ervan overtuigd dat de onbeperkte visie ons uiteindelijk meer goeds dan kwaads heeft gebracht. De emancipatie van vrouwen, de emancipatie van homo's, het failliet van het racisme, de democratie, de scheiding tussen kerk en staat, en burgerrechten. We danken het allemaal aan degenen die zo moedig waren buiten de kaders van traditie te denken. Die hebben bijgedragen aan verworvenheden die men niet zo lang geleden niet eens voor stellen waren.

  Naar mijn idee is er een enkele reden om mensen met een onbeperkte visie bij voorbaat als crypto-facisten weg te zetten.

  De onbeperkte visie wordt pas gevaarlijk zodra te dwingend en dogmatisch wordt. Sommige feministen vinden dat vrouwen moeten en zullen werken, en dat een keuze van sommige vrouwen om alle tijd in het gezin te steken gelijk staat met achtergesteldheid. Dat is dogmatisch feminisme.

  En hoe anti-racisme dogmatisch en dwingend kan worden behoeft geen toelichting meer.

  Ik hou het erop; een onbeperkte visie kan goed zijn, zolang die geen blinde vlek heeft voor de individuele vrijheden.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Prima stuk, Mark. Wel weer lang...

  Toen Sowell werd gevraagd om Amerika een advies te geven mocht Obama winnen zei heij: "Tja, wat voor advies geef je iemand op 'death row' terwijl die al onderweg is naar de executieruimte...".

  En over zijn stem voor McCain: "I prefer disaster to catastrophe". Dat vat wel zo'n beetje het dilemma samen waar de Amerikanen voor gesteld zagen.

  @Ron de Weijze:
  Het midden (libertarisme) is inderdaad de oplossing tegen het 'groupisme' (collectivisme). Libertarisme gaat uit van moreel eigenbelang (conform Ayn Rand's objectivisme) en de daaruit voortkomende kracht van vrijwillige samenwerking.

  @Ozymandias:
  Waaruit leidt je af dat het door jou benoemde 'goeds' alleen uit de unconstrained vision kan voortkomen? Het meest welvarende land ter wereld, Amerika (nog wel) heeft haar welvaart en vrijheid te danken aan de constrained vision van haar Founding Fathers, zoals vastgelegd in de Amerikaanse Constitutie.

  Een groot deel van dat 'goeds', zoals de sexuele revolutie, is zelfs zuiver gericht op destructie van de moraal, en daarmee op de (vrijwillige) sociale cohesie van de maatschappij. Het is een van de wapens van de Frankfurter Schule, die als enig doel heeft "de totale vernietiging van de moderne samenleving, echter zonder daar een positief alternatief tegenover te stellen.", zoals door Mark in het artikel ook al aangehaald.

  Dat de uitwerking van bv. de sexuele revolutie niet alleen maar negatief is geweest zal ik niet bestrijden, al heeft het de weg geplaveid naar het door jou aangehaalde crypto-fascisme, waar de doelgroep gedwongen wordt de bevochten 'vrijheden' ook te 'genieten'. En overal waar dwang ontstaat, is vrijheid verdwenen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste R Hartman,

  De beperkte visie, zoals Sowell die omschrijft, gaat uit van de feilbaarheid van de mens. De mens is altijd tot het slechte geneigd. Daarom zijn historisch gegroeide tradities volgens deze gedachte zo belangrijk. Die houden mensen in het gareel, en van het slechte pad.

  Deze visie stelt dus: de mens tot slechtheid geneigd en tradities zijn goedheid.

  Ik stel: het is andersom. We zijn beschaafder geworden juist omdat we ons aan bepaalde tradities hebben ontworsteld. Tradities die stellen dat vrouw aan het aanrecht hoort, andere rassen inferieur zijn aan de onze, homo's zondig zijn en ga zo maar door.

  De founding father mochten dan 'een beperkte visie' hebben , maar ze hebben wel dankzij de grondwet van de VS de ontwikkeling van de onbeperkte visie mogelijk gemaakt. Amendement I garandeert de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van de pers, en de vrijheid van godsdienst. En dat amendement is zo belangrijk voor een open debat waarin men de traditie in twijfel kan trekken. Waarin het mogelijk is buiten de eerder gestelde denkkaders te denken.

  En dat is goed. Ik geloof niet dat oude tradities vernietigt zijn zonder er iets goeds voor in de plaats is gesteld. We hebben een positieve ontwikkeling doorgemaakt. We zijn beschaafder geworden in vergelijking tot vroeger. De beperkte visie is misleidend, want de mens kan zich wel degelijk verbeteren.

  Je stelt zelf: 'overal waar dwang ontstaat, is vrijheid verdwenen.' Klopt, maar vergeet niet dat dit ook geldt voor een conservatieve omgeving. Daar waar de cohesie en de traditie robuuster worden, neemt individuele vrijheid af. Hoe kan het ook anders, in zo'n klimaat is weinig tolerantie voor deviante opvattingen. Zelfs communatirische sociologen als Putnam en Etzioni, die pleiten voor de herwaardering van gemeenschapszin, zullen dat ruiterlijk met me eens zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Ozymandias
  "De founding father mochten dan 'een beperkte visie' hebben , maar ze hebben wel dankzij de grondwet van de VS de ontwikkeling van de onbeperkte visie mogelijk gemaakt."

  Ben ik niet met je eens. Die onbeperkte visie heeft tot zeer veel ongrondwettelijke zaken geleid, die vandaag de dag normaal gevonden worden, maar dus eigenlijk illegaal zijn. De constitutie is juist zo sterk omdat deze erkent dat de meester in de beperking schuilt.

  Die grondwet garandeert het recht op vrije meningsuiting, zoals je aanhaalt, en het recht op zelfverdediging, om er maar twee te noemen. Beide vrijheden worden inmiddels met voeten getreden. Voor meninguiting hoef je (nog) geen vergunning te hebben, voor het dragen van een wapen in de meeste staten al decennia. Daarmee verwordt een recht tot een privilege, verstrekt en ingetrokken at will.

  Dit alles omdat de "unconstrained" visioneers in hun oneindige arrogantie menen dat dat beter is voor 'de maatschappij', terwijl een blind paard kan zien wat de consequenties zijn. Maar deze visioneers leggen hun visie dus wel dwingend op aan hen die zich wel van hun beperkingen bewust zijn.

  Ik ben ook niet met je eens dat Sowell zegt dat de mens slecht is, hij zegt slechts dat de mens feilbaar is. En dat mensen die zich daarvan bewust zijn minder snel megalomane trekjes zullen vertonen.

  Er zijn op youtube de nodige video's te vinden van Michael Badnarik over de Constitution en de Bill of Rights. Aanraders.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ron Hartman, "Het midden (libertarisme) is inderdaad de oplossing tegen het 'groupisme' (collectivisme). Libertarisme gaat uit van moreel eigenbelang (conform Ayn Rand's objectivisme) en de daaruit voortkomende kracht van vrijwillige samenwerking."

  Ik weet het niet, volgens mij is libertarisme vooral kapitalisme, is dat juist? En het moet toch ook zonder klinkende munt kunnen, zoals in een attentie-economie. Ik ben er mijn leven lang al mee bezig, mede getuige een kolommetje dat ik net op mijn eigen site heb geplaatst. http://www.pmm.nl/blog/LeadUsNotIntoTemptation.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ Ron de Weijze:
  Wat jij in dat kolommetje bestrijdt heeft niets, maar dan ook niets met kapitalisme te maken.
  Ik verwijs je graag naar Ayn Rand's Capitalism, the unknown ideal.

  Of, als je tijd hebt (het is nogal een dikke pil): Atlas Shrugged, eveneens van Ayn Rand. Leest als een trein en beschrijft pijnlijk nauwkeurig de ontwikelingen van dit moment. Geschreven in 1957...

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Geweldig artikel! Je verwoordt prachtig wat ik zo mooi vind aan het conservatisme, namelijk de wetenschap dat de mens immer feilbaar en imperfect is. Tot zover de lof.

  Bij de overgang van small naar big gov't ga je de fout in. Die overgang heeft weinig te maken met de 'utopian vision' die Sowell beschrijft.

  De staatsvorming van pakweg 1850 tot 1960 is een complexe ontwikkeling waarin toename van bureaucratie, nationalisme en oorlog een veel grotere rol speelden dan intellectuelen. We kunnen zelfs zeggen dat Rousseau en Hegel, bij uitstek denkers die de staat als absoluut en alomvattend zagen, tot hun ideeën kwamen onder invloed van de reeds groeiende staat die tot steeds meer in staat was.

  In de staatsvorming hebben conservatieve politici ook een rol gespeeld. Zo deed Bismarck de aanzet tot sociale wetten. Pas toen men zag wat voor monster de staat geworden was, ging men actief oppositie voeren. Tocqueville is hier een eenzame uitzondering.

  BeantwoordenVerwijderen